PROTOCOL COVID-19

=>> DESCARREGA’T EL PROTOCOL SENCER FENT CLICK AQUÍ <<=
 

 

PROTOCOL COVID-19

 1. ANTECEDENTS

  D’acord amb el Pla d’acció pel desconfinament esportiu de Catalunya presentat per la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física i aprovat pel PROCICAT, es determina la fase de represa de l’activitat esportiva i la competició requerint als organitzadors i titulars de les instal·lacions l’adopció de protocols específics per a la determinació de mesures que procurin evitar el risc de contagi per COVID19 entre les persones usuàries d’instal·lacions esportives així com participants a l’activitat. En aquest sentit, les federacions esportives de Catalunya, com a entitats de segon nivell que aglutinen els clubs esportius en cadascuna de les seves respectives modalitats, desenvolupem els PROTOCOLS per a les disciplines pròpies com a instrument normatiu que els organitzadors d’entrenaments i competició hauran d’observar.

  La FCTT comptarà amb protocols validats i acceptats i podran acreditar l’activitat i la competició que qualsevol organitzador desenvolupi a Catalunya – d’ara en endavant l’ACREDITACIÓ FEDERATIVA-.

  Els organitzadors d’activitat esportiva o competició en espai públic o instal·lacions municipals que requereixin d’autorització administrativa prèvia per al desenvolupament de la seva activitat, per la seva agilització, acompanyaran en la sol·licitud d’autorització la corresponent ACREDITACIÓ FEDERATIVA conforme les mesures de prevenció previstes per l’activitat s’adeqüen al protocol de la FCTT. La intervenció de la FCH en aquest sistema d’acreditació es limita a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat al seu protocol propi, sense que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el desenvolupament de la prova o competició.

 2. PRINCIPIS RECTORS

  Les mesures i actuacions contingudes en el PROTOCOL han de ser informades d’acord els següents principis rectors:

  • Objecte. El PROTOCOL serà el marc general d’aplicació per a la Federació Catalana de Tennis de Taula (en endavant FCTT) i executarà el protocol en funció de les activitats i modalitats esportives, i així per evitar contagi per COVID-19 entre els participants de les mateixes. Les mesures previstes en el PROTOCOL s’aplicaran mentre duri l’estat de pandèmia sanitària, amb

   independència de l’espai on es desenvolupi l’activitat i de qui sigui l’organitzador d’aquesta. A l’efecte, s’entendrà estat de pandèmia sanitària el període durant el qual les autoritats sanitàries competents mantinguin les mesures escaients de prevenció per evitar el contagi de COVID-19.

  • Jerarquia normativa. Les mesures previstes en el PROTOCOL seran d’aplicació sempre que l’activitat objecte pugui desenvolupar-se d’acord amb la normativa emesa per les autoritats sanitàries corresponents. Els PROTOCOLS no autoritzen per si mateix la realització de cap activitat específica, essent la seva finalitat preveure l’actuació determinada per desenvolupar activitat esportiva permesa.

  • Prudència. En la interpretació i aplicació del PROTOCOL, els participants i organitzadors de l’activitat esportiva de la FTT es regiran per l’observança del criteri de prudència; essent d’elecció preferent l’opció que davant d’una mateixa situació garanteixi una millor protecció davant del contagi.

  • Mitjans telemàtics. Es realitzaran per mitjans telemàtics i garantint la distància social de seguretat totes aquelles actuacions pròpies de la FCTT objecte dels PROTOCOLS que puguin realitzar-se per aquests mecanismes.

 3. MESURES I ACTUACIONS GENERALS

  1. DISTÀNCIA DE SEGURETAT

   Es preservarà la distància física interpersonal de seguretat en 1,5 m en general, amb l’equivalent a un espai de seguretat de 2,5 m2 per persona, per aquelles persones no integrades dins d’un grup estable.

  2. MASCARETA

   Les persones de més de 6 anys estan obligades a l’ús de la mascareta, tot i que no serà exigible en el cas de la pràctica d’activitat física i esportiva.

  3. HIGIENE DE MANS

   Cal fer un rentat freqüent de mans mitjançant solucions hidroalcohòliques així com amb aigua i sabó. No compartir material de neteja de mans, cara, etc… s’ha de portar material personal i a ser possible, mantenir-ho en un espai propi de seguretat, en cas contrari, desinfectar la zona repetidament en cada ús.

  4. GRUPS ESTABLES

   En el cas que no es pugui garantir la distància de seguretat, cal desenvolupar les activitats esportives mitjançant grups estables. S’entén com a grups estables aquells que de forma continuada, hagin tingut contacte estret en la pràctica esportiva i cap dels seus membres hagi presentat la simptomatologia clínica de la COVID-19, cal tenir especial cura durant els primers 14 dies del grup de contacte fins a l’estabilització del mateix.

  5. TRAÇABILITAT

   Cal garantir les mesures que facilitin identificar els esportistes, tenir el control de la simptomatologia clínica i dels seus possibles contactes de risc. Davant de qualsevol símptoma, durant la competició, es seguirà el protocol de seguiment de la traça.

  6. CIRCULACIÓ DE PERSONES

   La instal·lació haurà d’estar degudament senyalitzada per una circulació segura. A ser possible l’entrada i la sortida hauran de ser diferents (habitualment utilitzant la sortida d’emergència)

   1. DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

    Als efectes de crear grups estables i oferir major garanties de traçabilitats els participants de les competicions de la FCTT han de emplenar el full de responsabilitat conforme els darrers 14 dies no s’ha tingut cap simptomatologia compatible amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones i que ho hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa i que en cas de ser afectats en dies posteriors ho notificaran a la FCTT.

    En cas d’activitat regular, per evitar fer una declaració cada cop, caldrà especificar en la declaració, el compromís de notificar qualsevol alteració que es pugui produir en les successives assistències a la instal·lació.

   2. IDENTIFICACIO RESPONSABLE DE COMPLIMENT

   Cal determinar un responsable del compliment del Protocol i interlocutor amb l’autoritat sanitària i esportiva del Club i de la FCTT, aquest haurà d’estar en possessió de la formació específica de prevenció del COVID19.

   Els responsables dels Clubs així com els responsables de la FCTT, seran els interlocutors vàlids davant qualsevol situació que es demani, així com tenir en tot moment ubicats els grups de treball estables en cada moment.

   També seran els responsables de fer el seguiment del compliment de la normativa aplicable en cada cas segons la situació que indiquin els òrgans competents.

 4. MESURES CONCRETES PER A LA COMPETICIÓ

  A més a més del PROTOCOL, en totes les competicions organitzades per la FCTT, s’haurà de seguir el PROTOCOL DE COMPETICIÓ.

  El PROTOCOL DE COMPETICIÓ conté una sèrie de mesures concretes genèriques, independentment del tipus de competició que es realitzi, i mesures específiques segons la competició.

   1. ABANS DE LA COMPETICIÓ

    1. DESPLAÇAMENTS

     Es recomana que els desplaçaments dels esportistes es facin de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitaran en la mesura dels possibles els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin, cada esportista haurà de fer ús individual de les mascaretes.

     L’entitat que organitzi qualsevol competició sota la responsabilitat de la FCTT haurà de complir amb totes les mesures establertes en el PROTOCOL i a més a més assegurar les següents mesures:

    2. VENTILACIÓ

     L’Entitat organitzadora és responsable de ventilar l’espai de joc com a mínim una hora abans de la obertura de la instal·lació als participants.

    3. CATIFES DESINFECTANTS

     A l’entrada de la instal·lació haurà d’haver-hi una catifa amb producte desinfectant per facilitar la neteja de les sabates.

    4. CONTROL DE TEMPERATURA

     A l’entrada de la instal·lació es prendrà la temperatura corporal de totes les persones que hi accedeixin, en cas que alguna superi la temperatura de 37,5 no podrà accedir a la instal·lació.

    5. GEL HIDROALCOHOLIC

     A l’entrada hi haurà un dosificador de gel hidroalcohòlic que s’hauran d’aplicar a les mans obligatòriament

    6. MASCARETA

     Pels esportistes, l’ús de la mascareta és obligatòria fins el moment de començar a jugar, que es podrà treure. Tan bon punt s’acabi de jugar, cal tornar a posar-se la mascareta.

     Pels acompanyants serà obligatòria en tot moment.

    7. ROBA ESPORTIVA

     Sempre que sigui possible, arribarà al lloc de l’activitat amb la roba esportiva ja posada procurant evitar l’ús de vestidors.

    8. CADIRES

     Hi haurà una cadira (o espai a la grada) assignada per a cada esportista, on podrà deixar la seva bossa. Cada cadira ha d’estar com a mínim a 1,5m de distancia entre elles.

    9. MATERIAL ESPORTIU

     El material i l’equipament esportiu propi haurà desinfectar-se abans del seu ús.

     L’entitat organitzadora haurà desinfectat tot el material esportiu necessari per realitzar la competició:

     • Pilotes

     • Taules de joc

     • Xarxa (els suports)

     • Marcadors

     • Tanques (mínim part superior)

     • Taula d’àrbitre

     • Cadires pels participants

      Cal tenir en compte:

      • Caldrà disposar d’un dosificador de gel hidroalcohòlic a cada taula.

      • No hi haurà disponibles tovallolers. Si es porta tovallola cal portar una bossa de plàstic per ficar-la a dins (no es podrà deixar enlloc més).

      • L’entitat haurà de tenir disponibles guants d’un sol us a cada taula de joc a disposició de l’àrbitre.

      • Durant la competició, quan s’acabi cada partit, l’organització o els mateixos participants (segons ho hagi establert la mateixa organització) hauran de desinfectar la meitat de la taula on hagin jugat.

    10. ADAPTACIONS REGLAMENTÀRIES

     La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, que no hi hagi canvi de costat de taula. En aquest casos el guanyador del sorteig podrà escollir sacar/restar ó bé un costat o altre de la taula (el perdedor del sorteig podrà escollir dins de l’opció que quedi).

     La FCTT podrà determinar en aquelles competicions que cregui oportunes, la no utilització del marcador i que l’àrbitre comptabilitzi el punts verbalment.

    11. ACOMPANYANTS/PÚBLIC

     Es recomana que hi assisteixin el mínim de persones possibles, no implicades directament en la competició.

     En competicions on hi hagi menors, s’ha de garantir la possibilitat d’un acompanyant per cada esportista fins a la categoria juvenil inclosa, sempre que l’aforament de la instal·lació adaptada a les normes de prevenció sanitàries ho permetin.

     Es recomana que els desplaçaments del públic es faci de forma individual o exclusivament amb familiars convivents. S’evitarà els desplaçaments col·lectius, o en cas que aquests es desenvolupin així s’haurà de fer ús individual de les mascaretes.

     Aportarà una declaració responsable conforme no presenta símptomes de tenir COVID-19 i, en cas d’haver passat la malaltia, declarar que ha superat el període de quarantena escaient. Així mateix, la declaració responsable haurà d’acreditar que no s’ha estat en contacte amb persones infectades o s’ha viatjat a zones en risc declarades oficialment en els 14 dies immediatament anteriors al de la signatura del document.

     Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat.

     Mantindrà la distància de seguretat.

     Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de

     conducta que facin inviable la seva utilització. La impossibilitat de dur mascareta ha de venir certificada per un document de un metge.

     Facilitarà les dades de contacte per al registre de les persones assistents a l’activitat que garanteixi la traçabilitat del grup.

     Per tal de facilitar els aforaments de les instal·lacions, caldrà verificar, (amb els responsables del club), el número màxim de persones que poden entrar dins d’una instal·lació esportiva.

     Es recomanable saber en cada cas les persones que han pogut tenir proximitat en les grades i/o transport de jugador/res als partits.

    12. L’ ORGANITZADOR

    La FCTT com organitzadora o en el seu defecte l’entitat a qui s’ha delegat l’organització concreta haurà de:

    Comunicar i informar de les mesures del PROTOCOL a les persones treballadores a càrrec, el voluntariat que hi participi i els participants de l’activitat. En aquest sentit, s’assegurarà de la disposició d’infografies informatives amb aquesta finalitat.

    Dur a terme una neteja inicial exhaustiva i la desinfecció dels espais i el material d’ús de l’activitat que aporti l’organitzador.

    Dotarà de material EPI a les persones treballadores i voluntàries que participen en el desenvolupament de l’activitat. El material ha de ser l’adequat per a la funció desenvolupada i, en cas d’incorporar més d’un element, aquests han de ser compatibles entre ells.

    Procurarà un sistema d’inscripció a l’activitat per mitjà telemàtic.

    Impedirà l’accés a l’espai de l’activitat a les persones que presentin símptomes relacionats amb la COVID-19.

    Establirà indicadors per a evitar la formació d’aglomeracions de persones.

    En la mesura del possible, col·locarà dispensadors del gel hidroalcohòlic, així, si pot ser, paper i una paperera a ser possible de pedal, en l’espai de l’activitat per al seu lliure ús de les persones participants.

    Nomenarà una persona responsable de vetllar pel compliment de les mesures previstes en el PROTOCOL, així com de les vigents en la normativa sanitària aplicable en cada moment.

    El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà el flux de trànsit en els accessos per evitar la formació d’aglomeracions.

    Registrarà el nom i cognom així com les dades de contactes de les persones participants en l’activitat; ja siguin esportistes, treballadores, voluntàries, organitzadores o públic, per garantir la traçabilitat.

   2. DURANT LA COMPETICIÓ

  En aquest apartat s’ha de tenir especial cura en la concentració de persones tant a l’arribada com sortida d’esportistes, així com també s’hauran d’identificar els punts o moments en què el risc de concentració de persones pugui incrementar-se.

  Es per això que determinem paràmetres que puguin servir com a referencia per el seu desenvolupament.

  Tot i això cada Club, haurà de identificar, conjuntament amb el responsable de la instal·lació, aquells paràmetres de desplaçament per les zones comunes, ús i aforament dels vestuaris, aforament de les grades, material disponible de desinfecció, ús i desinfecció del material necessari per el desenvolupament de l’activitat.

  1. L’ESPORTISTA

   Procurarà, sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat i evitar el contacte amb altres participants i públic en els espais col·lectius.

   Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

   Mantindrà els seus materials i utensilis personals en la bossa pròpia, amb una utilització individual incloent el material d’avituallament que sigui necessari per l’activitat.

   S’evitarà l’encaixada de mans entre els esportistes, àrbitres, entrenadors…

  2. ÀRBITRES

   Cal subministrar en l’espai de l’àrbitre gel hidroalcohòlic, sabó,… paper i paperera a ser possible de pedal.

   Les comprovacions de les actes tant al inici com al final del partit, es faran amb la distància de seguretat i amb mascareta.

  3. LES PERSONES TREBALLADORES O VOLUNTÀRIES

   Mantindrà la distància de seguretat entre les persones i els esportistes que desenvolupen l’activitat.

   Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.

   Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

  4. L’ORGANITZADOR

   Dur a terme ventilació creuada de forma periòdica l’espai de l’activitat.

   En la mesura del possible, desinfectarà després de cada ús el material que hagi de ser compartit pels esportistes durant l’activitat.

   Desinfectarà els espais de vestuaris i dutxes després de cada torn d’ús.

   Garantirà el subministrament de gel hidroalcohòlic en dispensadors fins a la finalització de l’activitat.

   El responsable de compliment del PROTOCOL supervisarà l’aplicació de les mesures, resoldrà i anotarà les incidències que s’ocasionin.

  5. EL PÚBLIC

  Mantindrà la distància de seguretat.

  Farà ús de la mascareta sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.

  Procurarà una higiene i desinfecció de mans periòdica.

  Respectarà les directrius dels controladors de instal·lació, així com les designacions de seients i control de l’aforament.

  Vetllarà perquè es respectin les mesures de les persones que es tenen al voltant.

  Avisarà als responsables de la instal·lació, de qualsevol situació que pugui comprometre a la resta de participants.

  4.3. DESPRÉS DE LA COMPETICIÓ

  1. L’ESPORTISTA

   Mantindrà els seus materials personals en la borsa pròpia que aporti a l’efecte. Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.

   Si fa falta utilitzar els vestuaris i dutxes, cal mantenir també la distancia de seguretat i no desplaçar-se descalç.

   Cal ser respectuós amb les directrius marcades i aplicar-les.

   Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.

   Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.

  2. LES PERSONES TREBALLADORES I VOLUNTÀRIES Mantindrà la distància de seguretat en els seus desplaçaments.

   Farà ús de la mascareta, sempre que sigui compatible amb la situació personal pròpia.

   Evitarà la permanència innecessària en l’espai de l’activitat. Evitarà aglomeracions a la sortida de les activitats.

  3. L’ORGANITZADOR

   El responsable de compliment del PROTOCOL de cada instal·lació, supervisarà el flux de trànsit en l’entrada i sortida per evitar la formació d’aglomeracions.

   Es recomanable enviar al club visitant el protocol d’accés de la instal·lació. Es recomanable que es faci un registre del públic assistent.

   Per tal de facilitar l’assistència de públic, el club local i visitant, controlaran les persones que acompanyin al grup.

   Els Clubs guardaran el registre de públic per un termini de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi de COVID19.

   La FCTT guardarà el registre de participants en la competició, per un termini mínim de 30 dies naturals des de la data de l’activitat i estarà a disposició de les autoritats sanitàries en cas que sigui requerit com a conseqüència de positius en contagi per COVID19.

  4. PÚBLIC

  Evitarà la formació d’aglomeracions en els espais d’entorn i accessos a l’activitat, garantint una entrada i sortida esglaonada.

  Serà necessari evitar que en l’entrada i la sortida, els espectadors s’aturin en el circuit d’entrada i sortida de la instal·lació.

  Mantindrà la distància de seguretat en la seva entrada i sortida.

  Farà ús de la mascareta menys per a les persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta o que, per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta o bé presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització.

  Es rentarà les mans sovint i evitarà tocar-se la cara. Evitarà aglomeracions en espais d’ús col·lectiu.

 5. SISTEMA DE VALIDACIÓ I ACREDITACIÓ FEDERATIVA

La FTT podrà emetre ACREDITACIÓ FEDERATIVA tant per a organitzadors federats com no federats.

L’ACREDITACIÓ FEDERATIVA es limita a determinar l’adequació de les mesures de l’activitat proposades per l’organitzador al seu PROTOCOL propi, sense que sigui responsabilitat de la mateixa garantir l’aplicació durant el desenvolupament de la competició

 

5 thoughts on “PROTOCOL COVID-19”

  1. Alejandro Teruel

   Ismael, siempre es mejor que dejes el comentario en la noticia del torneo correspondiente, para no liar temas, por otra parte… has probado a marcar la casilla de que has estado informado del protocolo COVID? o la de tu categoría… Prueba de nuevo a ver si ese es el problema.

   Un saludo

 1. Rafael Claveria Vicente

  Hola buenos días, no he podido rellenar le formulario, para el domingo, si es posible, me justaría jugar la ultima vez jugué
  en 2* no soy jugador federado vengo al centro en el curso de Adultos me justaría jugar si es posible en 3* Gracias

Comentar

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Aquest web utilitza Akismet per a reduïr spam. Learn how your comment data is processed.